کتاب دیدگاه رهبر انقلاب درباره مسائل حقوق بشری به زبان آذری منتشر شد

کتاب دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره مسائل حقوق بشری به زبان آذری به همت وابسته فرهنگی کشورمان در نخجوان ترجمه و منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، حفظ حقـوق بشر و کرامت انسانی از مباحث اساسی و مـورد تأمل در هر جاlه‌ای است و دولتمردان کشـورهای مختلـف هریـک بـه گونـه‌ای سعی دارند حتی در ظاهـر دم از آن بزنند. مقام معظم رهبـری در بیانات مختلف خود و در مراسم گوناگون دیـدگاه خود را نسبت بـه ایـن امر مهـم آشـکار سـاخته و بـه گوش جهانیان رسانده‌اند.

در این کتاب بیانات و دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حقـوق بشـر و برخی از مـوارد نقض آن توسـط بزرگترین مدعی دروغین حقوق بشر یعنی آمریـکا بـه رشـته تحریـر درآمده است.

در این نوشـته سعی شده تـا دیدگاه مقام معظم رهبری را درباره حقوق بشر مورد بررسی قرار داده و باتوجه بـه سخنان ایشـان، نظرات وی را دربـاره مسائل مختلفی کـه بـه نوعی بـا حقوق بشر و نقـض آن مرتبـط هستند، جویـا شد. مقام معظم رهبری معتقدند کشـور آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر است و نباید ادعای حقـوق بشر داشـته باشد. در این‌ باره ایشان می‌فرماید: آمریکایی‌ها حــق ندارند نام حقـوق بشر را بـر زبان جاری کنند. کسـانی کـه لکه ننگ کارهایی از قبیل زنــدان گوانتانامو و ابوغریب و بمباران مناطـق مسکونی در عراق و افغانستان و جاهای دیگر روی پیشانی آنها است، مظهر نقض حقوق بشر، خود آنها هستند؛ اینها وقاحت دارند کــه بــاز هــم از حقـوق بشـر حــرف می‌زننـد. کشــورها را متهــم می‌کنند بــه حمایـت از تروریسـم! تروریست‌ها زیر بال خـود آمریکایی‌هـا رشد کرده‌اند.

در بخشی دیگر از کتاب بــه تفـاوت حقـوق بشر در گفتمان اسلام و غـرب از نظر معظم‌له ؛حقوق بشـر در سـایه اسلام و حکومت اسلامی تأمیـن می‌شود؛ اسلام است کــه می‌گویـد: «ان الحکم الا لله امر الا تعبــدوا الا ایاه، این حکم، هر حاکمیت ظالمانه‌ای را نفـی می‌کنـد. هیـچ کـس حـق نــدارد بــر مــردم حاکمیــت داشــته باشــد؛ مگــر آن که دارای معیارهای پذیرفتـه شــده باشـد و مـردم او را پذیرفتـه باشند. و در ادامه کتاب به مباحثی همچون موارد نقـض حقـوق زنـان در غرب، حقــوق اقلیت‌ها و مســئله فلســطین از دیـدگاه مقام معظـم رهبری بیـان می‌شود.

این کتاب بر اساس تحقیقات اکرم فضلی خانی، از محققین و فعالان حقوق بشر و امور زنان  تهیه و تنظیم شده است. این کتاب مرجع خوبی برای علاقه‌مندان به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و محققان، اساتید و دانشجویان درباره حقوق بشر در گفتمان اسلام و غرب کاربرد دارد. ترجمه این کتاب به زبان آذربایجانی می تواند در نشان دادن برخـی از موارد نقـض حقوق بشر توسـط بزرگترین مدعی دروغین حقـوق بشر یعنی آمریـکا برای ملت این منطقه مؤثر باشد.

این کتاب به همت وابستگی فرهنگی کشومان در نخجوان ترجمه شده است. علاقه‌مندان می‌توانند در روزهای آتی به آدرس https://nakhchivan.icro.ir سایت نمایندگی فرهنگی نخجوان مراجعه و فایل الکترونیکی این کتاب را دریافت کنند.

انتهای پیام/


http://www.qomefarda.ir/27504
اخبار مرتبط

نظرات شما