چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷
روزی که امیر گریه کرد!؟
در پنجاه ویکمین سالروزجهانی سوادآموزی باوجودحدود ۷۵۸میلیون نفربزرگسال درجهان که نمی توانندبخوانندویایک جمله ساده بنویسند!ودو سوم آنان زنان هستند!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، درماه صفرسال۱۲۶۴ قمری نخستین برنامه دولت ایران برای واکسن زدن  به فرمان امیرکبیرآغازشد.دراین برنامه کودکان ونوجوانان ایرانی را آبله کوبی می کردند؛اماچندروزپس ازآغازآبله کوبی به امیرکبیرخبردادندکه مردم ازروی ناآگاهی نمی خواهندواکسن بزنند به ویژه که چندتن ازفال گیرهاودعانویس هادرشهرشایعه کرده بودندکه واکسن زدن باعث راه یافتن جن به خون انسان می شود!
هنگامی که خبررسیدپنج نفربه علت ابتلابه بیماری آبله جان باخته اند،امیر
بی درنگ فرمان دادهرکسی که حاضرنشود آبله بکوبدبایدپنج تومان به صندوق دولت جریمه بپردازد،!
اوتصورمی کردکه بااین فرمان همه مردم آبله می کوبند؛امانفوذسخن دعانویس هاونادانی مردم بیش ازآن بودکه فرمان امیررابپذیرند!شماری که پول کافی داشتندپنج تومان راپرداختندواز آبله کوبی سرباززدند شماری دیگرهنگام مراجعه ماموران در آب انبارهاپنهان می شدندیاازشهربیرون می رفتند .
روزبیست وهشتم ماه ربیع الاول به امیراطلاع دادند که درهمه شهرتهران و روستاهای پیرامون آن فقط سیصدوسی نفرآبله کوبیده اند!،درهمان روزپاره دوزی راکه فرزندش ازآبله مرده بودبه نزداو آوردند،امیربه جسدکودک نگریست وآن گاه گفت:ماکه برای نجات بچه هایتان آبله کوب فرستادیم،پیرمردبااندوه فراوان گفت: حضرت امیربه من گفته بودندکه اگربچه راآبله بکوبیم،جن زده می شود !امیرفریادکشید:وای ازجهل ونادانی!حال گذشته ازاین که فرزندت راازدست داده ای بایدپنج تومان هم جریمه بدهی،پیرمردباالتماس گفت:باورکنیدکه هیچ ندارم امیرکبیردست درجیب خودکردوپنج تومان به اودادوسپس گفت:حکم برنمی گردد،این پنج تومان رابه صندوق دولت بپرداز.
چنددقیقه دیگربقالی راآوردندکه فرزنداونیزازآبله مرده بوداین بارامیرکبیردیگرنتوانست تحمل کندروی صندلی نشست وباحال زارشروع به گریستن کرد!درآن هنگام میرزاآقاخان واردشداودرکمترزمانی امیرکبیررادرحال گریستن دیده بود،علت راپرسیدو ملازمان امیرگفتندکه:دوکودک شیرخوارپاره دوز وبقالی ازبیماری آبله مرده اند میرزاآقاخان باشگفتی گفت :عجب!من تصور میکردم که میرزااحمدخان-پسرامیر-مرده است که اوچنین های های می گرید!سپس به امیرنزدیک شدوگفت:گریستن!،آن هم به این گونه!؟،برای دوبچه شیرخواربقال وچقال درشان شمانیست!
امیرسربرداشت وباخشم به اونگریست؛آن چنان که میرزاآقاخان ازترس برخودلرزید،امیراشک هایش راپاک کردوگفت:خاموش باش
.تازمانی که ماسرپرستی این ملت رابرعهده داریم،مسئول مرگشان ماهستیم میرزاآقاخان آهسته گفت:ولی اینان خودبراثرجهل آبله نکوبیده اند،امیرباصدای رساگفت:مسئول جهلشان نیزماهستیم!!
 اگرما درهرروستا وکوچه وخیابانی مدرسه بسازیم وکتابخانه ایجادکنیم دعانویس هابساطشان راجمع می کنند، تمام ایرانی ها اولاد حقیقی من هستند و من ازاین می گریم که چرا این مردم بایدانقدرجاهل باشندکه براثرنکوبیدن آبله بمیرند؟!    
درپنجاه ویکمین سالروزجهانی سوادآموزی باوجودحدود ۷۵۸میلیون نفربزرگسال درجهان که نمی توانندبخوانندویایک جمله ساده بنویسند!ودو سوم آنان زنان هستند!
حدود۲۶۳میلیون نفرکودک۶تا۱۷سال بازمانده ازتحصیل هستند !
۶۱ملیون نفرکودک ۶تا۱۱ سال ازحق تحصیل محروم هستند! وحدود۸میلیون و۸۰۰هزارنفردرکشورعزیزمان ایران درآمارگیری سال ۱۳۹۵ اظهارداشتند بی سوادهستند!
حال وظیفه مسئولان ،دولت مردان،سیاستگذاران وبرنامه ریزان برای باسوادی وآموزش این خیل جمعیت  چیست؟!  
کودکان بازمانده از تحصیل،تارکین میان پایه تحصیلی ابتدایی ومتوسطه،دانش آموزان دیرآموز وقابل توجه ومرزی، پدیده رجعت به بی سوادی ،بزرگ سالان محروم از نعمت سواد وجای خالی موادآموزشی وکتب ساده خواندنی ویژه کم سوادان غیرمحصل بزرگ سال  همه شامل این خدمات می باشند.
آیاوقت آن نرسیده که درآرزوی جهانی عاری از بی سوادی  به ویژه درایران اسلامی عزیز ؛ طرحی نو دراندازیم وهمراه باشعارآموزش برای همه،  همه برای آموزش باشیم و به پاخیزیم

 محمدرضاقاسمی نیا_معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم

انتهای پیام/ 150/ 2

*نام و نام خانوادگي :

پست الکترونيکي :

*مطلب :
۱) نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۲) از انتشار نظراتی که فاقد محتوا بوده و صرفا انعکاس واکنشهای احساسی باشد جلوگیری خواهد شد .
۳) لطفا جهت بوجود نیامدن مسائل حقوقی از نوشتن نام مسئولین و شخصیت ها تحت هر شرایطی خودداری نمائید .
۴) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .