تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

فرومایگی و حقارت همین بس که در کارزار جنگ روایت ها وقتی دستشان از منطق و استدلال کوتاه میشود رو به توهین و تمسخر میکنند. تاریخ از این هزل گویان کوته فکر کم نداشته است.