تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن:
رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با اشاره به وضعیت منطقه و جهان اسلام، گفت: مقاومت تنها راه حفظ و بقای اسلام در برابر توطئه دشمنان است