تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

تشنج در برگزاری جلسه مدیران خودروسازی سایپا با خریداران و مشتریان، سوژه تیتر یک صفحه طنز «بی قانون» شد.