تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

عضو شورای شهر قم:
عضو شورای شهر قم با اشاره به ایجاد ورودی دوم پارکینگ زائر از سمت پل علیخانی برای ورود ماشین های بزرگ آتش نشانی، گفت: قبل از وقوع آتش سوزی در بازار کهنه قم تذکرات کتبی به کسبه و مالکین در خصوص ناایمن بودن داده شده بود.