تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم مطرح کرد:
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد گام دوم انقلاب به دنبال تطبیق برنامه ها و توانمندی ها با گام دوم انقلاب هستیم.