تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

دادستان قم خبر داد
دادستان قم گفت: پس از نشست جاده جعفریه، اداره راهداری ملزم شد تا به طور شبانه روز و پیوسته تا اصلاح کامل جاده در محل حاضر باشد.