تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کارشناس دینی:
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که انسان به صورت فطری خداگرا است، گفت: در این میان خانواده ها نقش مهمی در خداگرایی و خداباوری افراد جامعه ایفا می کنند.