تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

گزارش تصویری؛
بازیافت سرد آسفالت محور راهجرد سلفچگان برای نخستین بار در استان قم صورت می‌گیرد و برای 8کیلومتر از این محور 9 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.