تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

پس از ماه ها درگیری، اکنون بسیاری از نقاط شهر لس آنجلس ویران شده اند.
آن روی سکه کرونا؛
امروز ویروس کرونا باعث شد تا آن بهشت و عظمت پوشالی آمریکا عیان شود و کاخ آرزوهای برخی ها که سنگ آنها را به سینه می زدند نابود شود.