تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

پیگیری مطالبات شهروندان؛
باوجود گذشت بیش از 3 ماه از بازگشایی بلوار کارگر تاریکی این خیابان ادامه دارد و مشکلات زیادی را به همراه داشته است.