تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

وقتی چشم‌ها را می‌بندیم؛
به اعتقاد نگارنده اگر نهضت آسفالت هم ادامه داشته باشد در طی سال‌هایی که آقای سقائیان نژاد شهردار قم شده‌اند این نهضت به مناطق پایین‌شهر نرسیده است.