تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

به بهانه روز شوراها؛
نگاهی به عملکرد شوراها در 21 سال گذشته نشان می‌دهد که علیرغم نقاط قوت بی‌شماری که شوراها داشته‌اند اما نیمه دیگر آن چندان موفقیت‌آمیز و قابل‌قبول نبوده است.