تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

همچنان نیاز به ورود و صدور احکام قاطع از این قوه به خصوص در زمینه فساد احساس می شود، اهمیت این موضوع زمانی مشخص تر می شود که بدانیم رهبر انقلاب بارها در سال های اخیر به مبارزه با فساد تاکید کرده و در دو بند از حکم رئیس جدید این قوه نیز به آن اشاره فرموده اند.