تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

کارشناس اقتصادی:
موسویان کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت باید از جهت علمی و کارشناسی زمینه حضور مشاغل را فراهم کند، گفت: باید در این شرایط بسته مالی متناسب با شرایط اقتصادی کسب و کار در نظر گرفته شود .
عرصه گردشگری به عنوان سومین صنعت پر درآمد و جذاب در دنیا محسوب شده و باید در سال رونق اقتصادی توجه جدی به این حوزه در ایران شود.