تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

یادداشت؛
این کشورها نه‌تنها چشم خود را به روی هزاران ترور این گروهک بستند بلکه خود تبدیل به مأمنی برای منافقین شده‌اند که نباید به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.