تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

بیش از 60 درصد زنان و دختران ایرانی باوجوداین هجمه‌های سنگین حجاب کامل و برتر را انتخاب کرده‌اند که نشان‌دهنده‌ای مقاومت فرهنگی زنان و دختران ایرانی است.