تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

خراسان نوشت:هنوز صدایش می لرزد و باور ندارد زنده است.هنوز کابوس 3 مرد آدمکش را می بیند. 3 سال پیش بود که گلوی این مرد را بریدند و بعد از نجات معجزه آسا نمی تواند حرف بزند.