تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مدیرکل ثبت احوال قم گفت: بیش از ۸۲ درصد واجدان شرایط در این استان کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند.