تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

مجری الگوی کشت سازمان جهاد کشاورزی قم:
مجری الگوی کشت سازمان جهاد کشاورزی قم با شاره به اینکه استان قم یک استان دام‌پرور است گفت: باوجوداینکه جمعیت استان قم کمتر از 1درصد کل کشور است حدود 4 درصد گوشت کشور در استان قم تولید می‌شود.