يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
قم فردا گزارش می دهد؛
سبقت سرعت رشد بیکاری از سرعت رشد اشتغال/عدم فعالیت 13درصد واحدهای صنعتی در قم
بررسی جداول آماری و رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که سرعت رشد بیکاری همچنان جلوتر از سرعت رشد اشتغال در حرکت است.
اخبار ویژه
آخرین اخبار